• خبرهای فوری / مهم🔖


    هیات های پوتین واردوغان درسفر به تهران چند نفربودند؟/هزینه میزبانی چگونه محاسبه شد؟
    🔹معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌جمهوری: دربرگزاری دیدارهای رئیس جمهوری در مضیقه بسیاری هستیم/ایسنا
    ✅ @Khabar_Fouri

    مشاهده لینک تلگرام پست

    90,652

2016 © All Rights Reserved