• رُگا


  ما تا وقتی که در خوشبختی هستیم به زحمت آن را احساس می‌کنیم و فقط وقتی خوشبختی گذشت و ما به عقب می‌نگریم ناگهان و گاه با تعجب حس می‌کنیم که
  چقدر خوشبخت بودیم.

  👤نیکوس کازانتزاکیس

  @rroga 🌱

  مشاهده لینک تلگرام پست

  3,047

2016 © All Rights Reserved