• سبک زندگی


  سه چیز زیباست
  بی خبر،دعایت ڪنند
  نبینی، نگاهت ڪنند
  ندانی، یادت ڪنند

  دعایتان می ڪنم به خیر
  نگاهتان می ڪنم به پاکی
  یادتان می ڪنم،به خوبی

  💐سبک زندگی👇
  t.me/joinchat/AAAAAD5kDLJvvwzMkuPc7g

  مشاهده لینک تلگرام پست

  2,009

2016 © All Rights Reserved