• قانونى داريم كه هميشه ثابت است:

  "ما به محيط‌مان عادت می‌كنيم"
  اگر با آدم‌های بدبخت نشست و برخاست کنید، کم کم به بدبختی عادت کرده و فکر می‌کنید که این طبیعی است.

  اگر با آدم‌های غرغرو همنشین باشید، عیب‌جو و غرغرو می‌شوید و آن را طبیعی می‌دانید.

  اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می‌شوید ولی در نهایت شما هم عادت می‌کنید به دیگران دروغ بگویید و اگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت.

  اگر با آدم‌های خوشحال و پر انگیزه دم‌خور شوید شما هم خوشحال و پرانگیزه می‌شوید و این امر برایتان کاملا طبیعی است.

  تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید وگرنه افراد منفی شما را پایین می‌کشند و اصلا متوجه چنین اتفاقی هم نمی‌شوید!

  مشاهده لینک تلگرام پست

  6,036

2016 © All Rights Reserved