• عجیب ولی واقعی


    رسوم عجیب هند قدیم:

    شوهر زن باردار هنگام زایمان وی بالاتر از او دراز میکشید،طنابی به بدنش وصل میکردن و زن هنگام وضع حمل طناب را میکشید تا شوهر درد زایمان شریک شود اغلب شوهر میمرد!!

    @Ajibvalivaghaei

    مشاهده لینک تلگرام پست

    53,314

2016 © All Rights Reserved