• کانال گیزمیز 💯


  آدمها مثل کتابند!
  از روی بعضیها باید مشق نوشت و آموخت،
  از روی بعضیها باید جریمه نوشت و عبرت گرفت،
  بعضیها را باید نخوانده کنار گذاشت،
  و بعضیها را باید چندبار خواند تا معنیشان را فهمید.

  🆔 @GizmizTel 💯

  مشاهده لینک تلگرام پست

  1,222,767

2016 © All Rights Reserved