• چنان خشکسالی شد اندر دمشق
  که یاران فراموش کردند عشق...

  (حکایت مشکلات امروز ما که مجالی برای پرداختن به احساسات و آرزو هامون نمیده)


  Farhad
  NiNa @Kafiha

  مشاهده لینک تلگرام پست

  15,332

2016 © All Rights Reserved