• 💕💕

  ده نكته خوب از آقای دکتر غلامعلی افروز

  رییس انجمن روانشناسی ایران

  ترسناك ترین جای جهان ذهن شماست.
  عمل باشید نه عكس العمل ، صدا باشید نه انعكاس صدا .
  مراقب بدن خود باشید ، زیرا تنها جایی است كه تا آخر عمر در آن زندگی می كنید .
  اجازه ندهید رفتار دیگران آرامش درونی شما را بهم بزند .
  آرزو كردن برای اینكه جای شخص دیگری باشید ، یعنی نادیده گرفتن خودتان.
  ارزش شما با رفتار دیگران با شما، تعیین نمیشود.
  اگر كسی كار اشتباهی انجام داد، همه خوبی هایش را فراموش نكنین.
  قهرمان بودن یعنی ایمان به خود، وقتی دیگران به شما اعتقادی ندارند.
  كسانی كه در گذشته زندگی می كنند، آینده خود را محدود می كنند.
  هیچ یك از ما برنده یا بازنده به دنیا نیامده ایم ، انتخاب كننده به دنیا آمده ایم .


  🆔 t.me/joinchat/BjUpPTuj2ku4C4bcMgb8xA

  مشاهده لینک تلگرام پست

  105,175

2016 © All Rights Reserved