• شکسپیر

  شخصیت من رو با برخوردم اشتباه نگیر. . .
  شخصیت من چیزیه که من هستم.
  اما برخوردمن بستگی داره به اینکه توکی هستی . .
  @fall_saeede 💎

  مشاهده لینک تلگرام پست

  30

2016 © All Rights Reserved