• یه بار ساعت 7 صبح حراست دانشگاه جلومو گرفت گفت خانم شما دانشجوی اینجایی؟
    گفتم نه قربان من دانشجوی سوربن ام اومدم اینجا اندیشه پاس کنم
    بابا ولمون کن دیگه ساعت 7 صبح 😐


    Join → @Aparat_Tv 📺

    مشاهده لینک تلگرام پست

    52,455

2016 © All Rights Reserved