• کانال شعروادب


  شادمانی مُسری ست
  دعا میڪنم واگیرش
  به سرزمین دلتان برسد
  و تبِ زندگی رهایتان
  نڪند
  عصرتون بخیر
  هوای دلتان عشق و
  دنیاتون پراز شادی و لبخند🌸
  https://telegram.me/joinchat/AmMGpDvFTOeknuiw6L-deg

  مشاهده لینک تلگرام پست

  13,192

2016 © All Rights Reserved