• کانال گیزمیز 💯


  ⚡️برق گرفتگی عجیب پرنده شکاری بر روی میله ترانسفورماتور

  علت: ولتاژ گام!

  اگر روی زمین برق دار ایستاده یا در حال حرکت بودید پاهاتون رو بچسبونید به هم. فاصله شون باهم زیاد نباشه

  🆔 @GizmizTel 💯

  مشاهده لینک تلگرام پست

  813,601

2016 © All Rights Reserved