• 🌸۵ گام به سوى یک باور ذهنى مثبت

  ۱. حذف : هروقت دچار افکار منفى شدید، بلند بگویید حذف یا باطل!

  ۲. جایگزینى: سپس باور مثبتى را به عنوان جایگزین آن برگزینید.

  ۳. تأکید : حالا نوبت تقویت باور جدید است، مثلا آن را روى کارت هایى نوشته و در محل دید قرار دهید.

  ۴. تجسم : تصویرى خلاق از خود، در حالى که سرشار از باور جدید هستید بسازید و تا شش هفته هر روز این برنامه را اجرا کنید.

  ۵. ممارست : آنقدر ممارست به خرج دهید تا این تغییرات ماندگار شود.

  💟 @asrare_movafaghiyat

  مشاهده لینک تلگرام پست

  8,036

2016 © All Rights Reserved