• با استفاده از سیستم های پلی کربنات نیمه شفاف ضمن داشتن سیمای شهری مناسب به میزان قابل توجهی صرفه جویی در انرژی و هزینه های ساخت پروژه ایجاد می شود.

    www.gallinairan.com

    t.me/Gallina_iran

    مشاهده لینک تلگرام پست

    121,722

2016 © All Rights Reserved