• رُگا


  دولت یک دست دراز دارد
  و یک دست کوتاه
  دست دراز به همه‌جا میرسد
  و برای گرفتن است
  و دست کوتاه برای دادن است
  و فقط به کسانی می رسد
  که خیلی نزدیکند!

  👤اینیاتسیو سیلونه | نان و شراب

  @rroga 🌱

  مشاهده لینک تلگرام پست

  155,097

2016 © All Rights Reserved