• علیل زاده که در دربی ۸۶ به وریا غفوری فحش ناموس داد اما فقط ۵ میلیون جریمه شد!

    اینبار درصورتی که مماشات نکنن، بابت درگیری با فتاحی و داور چهارم با محرومیت ۴ تا ‌۸ ‌جلسه مواجه میشود

    🆔 @EsteghlalPage

    مشاهده لینک تلگرام پست

    120,576

2016 © All Rights Reserved