کانال ویکی موزیک ✔
wikimusik@


381,092

21,549

پست های کانال

@WikiMusik‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

15,251

کانال ویکی موزیک ✔

👤 احمد آزاد
♪ حالا حالِ دلمو ببین
#احمدآزاد

@WikiMusik‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...

15,251

12,158

@WikiMusik‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

11,127

کانال ویکی موزیک ✔

♻️ آهنگ #جدید

👤 احمد سعیدی
♪ هی بارون
#احمدسعیدی

@WikiMusik‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...

11,127

11,128

@WikiMusik‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

11,127

کانال ویکی موزیک ✔

♻️ آهنگ #جدید

👤 حمید هیراد
♪ خاتون
#حمیدهیراد

@WikiMusik‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...

11,127

11,127

@WikiMusik‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

11,127

16,281

@WikiMusik‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

12,218

کانال ویکی موزیک ✔

♻️ آهنگ #جدید #ریمیکس

👤 هوروش باند
♪ ماه پیشونی
#هوروش_باند

@WikiMusik‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...

11,128

11,127

@WikiMusik‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

11,127

کانال ویکی موزیک ✔

♻️ آهنگ #جدید

👤 سینا سرلک
♪ معرکه عشق
#سیناسرلک

@WikiMusik‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...

11,158

11,127

@WikiMusik‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

11,127

کانال ویکی موزیک ✔

♻️ آهنگ #جدید

👤 شهاب رمضان
♪ تو بری کی می مونه
#شهاب_رمضان

@WikiMusik‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...

11,127

11,127

2016 © All Rights Reserved