دل گویه ها
bookazodi@

شعر - موسیقی - داستانک - کلیپ و..
Admin: @hosseinazodi


75

3,913

پست های کانال

دل گویه ها

دل گویه ها

کتابهای گام به گام و کمک درسی با ویرایش جدید 97-1396
کتابسرای عضدی - خ 22 بهمن 5226 3...

1,243
دل گویه ها

دل گویه ها

عمومی – دانشگاهی – کمک درسی
@azodibook

4
دل گویه ها
دل گویه ها
دل گویه ها
دل گویه ها

شنیدم کارفرمایی نظر کرد

ز روی کبر و نخوت کارگر را

روان کارگر ازوی بیازرد

که بس کوتاه دا...

38
دل گویه ها
دل گویه ها

دل گویه ها

به مناسبت روز #حافظ

@azodibook

37
دل گویه ها

دل گویه ها

کسانیکه امروز به کتاب روی می آورند؛
در آینده دیگران به آن ها روی خواهند آورد.

@azodibook

1
دل گویه ها

دل گویه ها

چه شود گر ز ملاقات دوایی سازی

خسته‌ای را که دل و دیده
به دست تو سپرد
...

5
دل گویه ها

تا چند به غمخانهٔ حسرت بنشینم؟
وقتست که با یار به عشرت بنشینم!

@bookazodi

5
دل گویه ها

آموزگار
آفرین بر همت والایت ای اموزگار
آفرین بر دیده بینایت ای آموزگار
پایه فرهنگ و دان...

28
دل گویه ها

دل گویه ها

@azodibook
روز #کارگران و زحمتکشان مبارک باد.

36
دل گویه ها

@azodibook

154
دل گویه ها

‎نه به دیر همدمم شد، نه به کعبه هم نشینم
‎عجبی نباشد از من که بری ز کفر و دینم
‎تو و کوچۀ ...

6

2016 © All Rights Reserved